Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Kraslotenactie

In november en december kunnen mooie prijzen worden gewonnen in de kraslotenacties bij Veelzijdig Velp. Er zijn twee acties, één in november en één in december. 

Tijdens de kraslotenacties ontvangt u bij een aankoop van minimaal € 10,00 een kraslot cadeau. U maakt daarmee kans op een van de mooie prijzen, die door de winkeliers beschikbaar zijn gesteld.

Algemene voorwaarden:

Elke klant ontvangt in de periode van 3 november tot en met 5 december 2018 bij aankopen vanaf € 10,- een kraskaart. Met deze kraskaart maakt u kans op een prijs.

Actievoorwaarden Klantenactie Kras en win(kel) actie van Veelzijdig Velp (BIZ Centrum Velp).

Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door het BIZ Centrum Velp georganiseerde promotionele klantenactie: Kras en win(kel) actie van Veelzijdig Velp

1.2 Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze

Actievoorwaarden.

2. De actie

2.1 Deze actie heeft een looptijd van zaterdag 3 november tot en met woensdag 5 december 2018. De winkeliers kunnen tijdens deze actieperiode een actie geven voor de krasloten. De winkelier bepaalt tot wanneer zijn of haar actie geldig is.

2.2 Bij besteding van minimaal € 10,- in een van de deelnemende winkels van het BIZ Centrum Velp  krijgen de klanten een kras- en winlot. Onder de kraslaag staat aangegeven of je kans maakt de hoofdprijs. De klant kan met dit kras- en winlot deelnemen aan de actie.

2.3 Het kraslot bevat 1 vakje, die de klant mag openkrassen.

3. Deelname

3.1 Deelname aan de actie staat open voor alle klanten.

3.2 Een kraslot kan slechts eenmaal worden gebruikt en wordt na gebruik ingenomen door de winkelier.

3.3 Klanten mogen zo vaak mee doen als zij krasloten hebben.

3.4 Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.

3.5 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

3.6 Eigenaren/bedrijfsleiders van ondernemingen van het BIZ Centrum Velp (Veelzijdig Velp) en hun personeel en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van deze actie betrokken is, zijn uitgesloten van deelname.

3.7 Het BIZ Centrum Velp is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

3.8 Met betrekking tot deelname aan de actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de klant af van ieder vorm van rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie.

4. De Prijzen

4.1 De te winnen prijzen staan vermeld op de Facebookpagina van Veelzijdig Velp en website www.veelzijdigvelp.nl van het BIZ Centrum Velp. Het betreft één hoofdprijs, een Gouden Pepernoot t.w.v. € 449,00.

4.2 Over deze actie is geen kansspelbelasting verschuldigd.

5. Uitkering van de prijs

5.1 Alleen klanten die op correcte wijze tijdens de actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen, maken kans op de prijs.

5.2 De winnaar wordt op de Facebookpagina van Veelzijdig Velp bekend gemaakt.

5.3 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

5.4 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van het BIZ Centrum Velp. Uitzondering hierop is de hoofdprijs. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden afgegeven aan de winnende klant.

5.5 Het BIZ Centrum Velp is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met deze actie, waaronder doch niet uitsluitend schade die voortvloeit uit of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs.

6. Overige bepalingen

6.1 Voor vragen of klachten over de actie of de actievoorwaarden, kan men (uitsluitend) per e-mail bericht contact opnemen met info@veelzijdigvelp.nl

6.2 Het BIZ Centtrum Velp is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze actie te staken, indien omstandigheden dit met zich meebrengt, zonder dat het BIZ Centrum Velp daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door het BIZ Centrum Velp bekend gemaakt worden via de website www.veelzijdigvelp.nl en de Facebookpagina van Veelzijdig Velp.

6.3 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is het BIZ Centrum Velp gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

6.4 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

6.5 Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.